KORKUTELİ

Korkuteli, Antalya'nın kuzey batısında ve Antalya'ya 60 Km.uzaklıkta bir ilçedir.

Tarihi

Pisidya Cumhuriyeti Devri

Evliya Çelebi'nin Istanoz hakkında yazdığı bilgiye göre burada İsinda adında bir kasaba vardı. İsinda Kasabası Pisidyalılar zamanında kurulmuştur. Alaaddin Kışla Mahallesinde İsinda kasabası Pisidyalılara ait şehir kalıntılarına rastlanmaktadır. Pisidya Cumhuriyeti Eti İmparatorluğuna bağlı,içişlerinde bağımsız bir devlet idi. Pamiiya Karyalıkya gibi diğer küçük devletlerle komşu bulunuyordu.

Antalya Müzesi'nden alınan bilgiye göre ayrıca vilayet tarihinden edinilen bilgilere göre İsidya kasabası adına para basıldığı tesbit edilmiştir. İsidya halkının Pisidyalılardan olduğu tahmin edildiğine göre bunların Türk ırkından olduğu Etiler zamanında buralara gelip yerleştikleri anlaşılmaktadır. Alman Alimlerinden Kreşehler Küçük Asya devletlerinden lisanı ile Anadolu'nun öz lisanlarından Eti lisanı ile benzerliği olduğu tespit edilmiştir.Pisidyalılarla Eti'lerin akraba oldukları çeşitli araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. M.Ö.1295'te Etiler ile Mısırlılar arasında meydana gelen meşhur Kadeş Savaşı'nda Pisidokyanın Hitit İmparatorluğuna askeri yardımda bulunduğu tarihi bir olaydır. Şimdiye kadar çevremizde Etilere ait tarihi araştırma yapılmamış olması nedeniyle Eti Hiyografi yazısının etraflıca çözümlenmemiş olması sebepleriyle yeterli bilgi toplanamamıştır.

Mekedonya Hükümdarları Büyük İskender'in yaptığı doğu seferinde Pisidyalıların kahramanca karşı koymaları bilhassa Termesusluların boyun eğmemiş olmaları bu bölgede yaşayanların çok cesur bir kavim olduklarını gösterir. Çok uzun süre kuşatma sonunda Termesus'u almayan iskender “Bir kartal yuvası ile uğraşmam” diyerek daha sonra kuşatmadan vazgeçmiş ve buradan ayrılmıştır. Ne yazıkki İskender öfkeyle ayrılırken çevrede bulunan zeytinlikleri de ateşe vermiştir.

Bu bölge sakinlerinin dini inançlarına gelince;taptıkları Zeus'tur. Mitolojiye göre Zeus tanrıların adını taşır. Termesus harebelerinde Zeus'un tasvir ettiği görülmektedir.

Uygarlıkta ne kadar ileri gittikleri zamanımızda rastlanan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Termesus şehri harebeleri, Kozağacı, Büyükköy Yaylasındaki kalıntılar İsidya uygarlığına ait birer belgedir.

Roma Bizans Devri

Pisidya Cumhuriyeti M.Ö.395 Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğunun bir ismi de Bizans'tır. Bölgenin uygarlıktaki inkişafı İskenderin ölümünden sonraki Helenistlik çağda başlar. Doğu kültürü ile batı kültürünün kaynaşması Roma'nın doğuya hakim olması buralarda kurulan medeniyetlerin birer örneğidir.


Selçuklular Devri

İlçe Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında (1207) Bizanslılardan alınmıştır. Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev Alaşehir yakınında yapılan savaşda şehit olduğunda yerine oğlu 1. İzzettin Keykavus geçmiştir.(1210-1219) Alaaddin Keykubat'ın yaz mevsimi Korkuteli de kış mevsiminide Antalya'da geçirdiği bilinmektedir. Hükümdarlığı 1219-1237 yılları arasında geçmiştir. Ölümünden sonra yerine 11. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmiştir. 1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra devletin zayıfladığı ve parçalanmaya yüz tuttuğu görüldü. Alaaddin Keykubat zamanında bütün Akdeniz kıyıları Türk hakimiyeti altına girmiştir. İlçenin “Alaaddin Mahallesi” isminin Sultan Alaaddin Keykubat'a izafeten verildiği bilinmektedir.

Hamitoğluları ve Teke Beylikleri Devri

Korkuteli ilçesinin Hamitoğulları ve Teke beyliği devrinide yaşadığını görürüz. Korkuteli Isparta'da hükümet kuran Hamitoğulları tarafından Antalya'dan daha önce alınmıştır. Antalya Hamitoğulları tarafından 1321'de alınmıştır. Hamitoğlu İlyas beyin ölümünden sonra oğlu Yunus bey Antalya Teke Beyliğinin kurucusu olmuştur.

Osmanlılar Devri

Antalya ve çevresi 1392 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından alınmış idaresi oğlu İsa Çelebi'ye verilmiştir. 1402 Ankara savaşından sonra Timur bu bölgeyi Hamitoğullarından alıp Tekebeyi Osman Bey'e vermiş isede Antalya da bulunan sancak beyi Hamza Bey Korkuteli'nde bulunan Osman Bey'in üzerine yürüyerek 1423 yılında ortadan kaldırmıştır.

Yavuz Sultan Selim zamanında Kardeşi Şehzade Korkut Antalya'da sancak beyi idi. İki kardeşin arası açılınca öldürülmekten korkan Şehzade Korkut Osmankalfalar köyü yakınındaki bir mağarada saklanmakta iken 1310 tarihinde burada kardeşi tarafından boğdurulmuştur. Antalya Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu eyaletinin Teke Vilayeti iken 1864 de vilayet taksimatı yapılınca Konya Vilayetinin Teke Sancağına merkez olmuştur. Korkuteli 1879 tarihinde Teke Sancağına bağlı nahiye merkezi olmuştur. 1915 yılında Temmuz ayında Antalya Mutasarrufluğuna bağlı ilçe merkezi olmuş adına Istanoz olarak söylene gelmiştir. Yine bu tarihte Vilayet Meclisinin kararı ile Şehzade Korkut'a izafeten ilçenin adı Korkureli olarak kabul edilmiştir.

Coğrafyası

Korkuteli ilçesinin ilk temelini teşkil eden Aladdin mahallesi ilçenin ilk yerleşim merkezidir. Korkuteli ilçesi Antalya iline bağlı Akdeniz bölgesi ilçelerindendir. Doğusunda Antalya merkez ilçesi, batısında Muğla Fethiye ilçesi ve Burdur, Gölhisar ve Çavdır ilçeleri, güneyde Kumluca ve Elmalı ilçeleri ve kuzeyde Burdur, Bucak ve Tefenni ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır.

Yüzölçümü 2471 km2'dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1020 metre olup 1/4 oranında Akdeniz İklimi, 3/4 oranında göller bölgesi Karasal İklimi hüküm sürer. Soğuk hava göller bölgesinden, sıcak hava Akdeniz bölgesinden intikal etmektedir. Yılın dört mevsimi bariz olarak görülen ilçemizde hava sıcaklığı ortalaması kış aylarında genel olarak -5 derece ve yaz aylarında +25 derece olmaktadır.

Torosların başlangıcını teşkil eden Bey Dağları'nın Akdeniz'e bakan yüzünün arka kısmında oluşan düzlüklerin ve tepeciklerin hakim olduğu bir arazi yapısı mevcuttur. Doğal yapı olarak Bey Dağları'nın yamaçları ve etekleri çamlık fundalık ve ormanlarla kaplı olup, düz alanlar ise; tarım alanı olarak kullanılmaktadır.

Nüfusu

500.000 küsürdur her gün yatak macerası yaşadıklarıiçin çok yüksek nüfusa sahiptir

Ekonomisi

İlçenin ekonomik olarak kalkınması yakın zamana, rastlamaktadır. 1960 yılından sonra başlayan meyvecilik ve makinalı tarım ile sulama barajının yapımı vasıtasıyla kalkınma hızlanmış ve büyük ölçüde artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak da ilçe merkezi, kasaba ve köylerin de modern konutlaşma kendini göstermeye başlamıştır. Geleneksel olarak bağ evi niteliğini taşıyan konutlar yıkılmakta, yerin birden fazla çok katlı betonarme konutlar almaktadır. Antalya'daki turistik hareketlilik yaz aylarında ilçemizde de görülmektedir. Kırsal arazi kesiminde gizli bir işsizlik vardır. Halkın genellikle uğraşı alanı tarım, meyvecilik, hayvancılık ve arıcılık ile orman işçiliğidir. Bölgede son yıllarda yaygınlaşan kültür mantarı üretimide ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.İlçede çok hızlı gelişen bu sektör ülke genelinde büyük bir paya sahiptir.